Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page מניחים תשתיות לצמיחה 2005-2016
Information
Show Menu
Next Page מניחים תשתיות לצמיחה 2005-2016

 
מניחים תשתיות לצמיחה
3

העתיד כבר כאן - נמל המפרץ ונמל הדרום
5

מיזמי פיתוח במרחב
15

נמל חיפה
15

נמל אשדוד
27

נמל אילת
37

פיתוח אזורים לוגיסטיים במרחב הנמלים
41

מערכות מידע וטכנולוגיות מתקדמות
47

שמירה על הסביבה
53

שדרוג ושכלול מערך הביטחון והמיגון ההיקפי בנמלי הים
59

ייעול השרשרת הלוגיסטית, קידום המחקר והכשרת דור העתיד
63