Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  7 / 68 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 7 / 68 Previous Page
Page Background

היקף ההשקעה

ההשקעה בהקמת הנמלים החדשים נחלקת בין חברת נמלי ישראל לחברות ההפעלה הבינלאומיות (המפעילים).

עבודות ההקמה של הנמלים החדשים שממומנות ע"י חברת נמלי ישראל כוללות: הקמת רציפים ושטחים תפעוליים, הארכת שובר גלים

ראשי קיים, הקמת שובר גלים משני ועבודות חפירה ימית, וכן הקמת רציף עבודה לנמל הדרום.

היקף ההשקעה בעבודות הקמת הנמילם החדשים כ-7 מיליארד ש״ח.

Aa1

הקמת הנמלים החדשים ממומנת ממקורות עצמיים של החברה ומגיוס חוב. החברה דורגה באפריל 6102 ע"י חברת מידרוג, בדירוג

באופק שלילי.

המפעילים הבינלאומיים שנבחרו נדרשים לתכנן, לממן ולהקים את השטח התפעולי, כולל השלמת מערכות תשתית

השקעת המפעילים:

). כמו כן, אחראי המפעיל

Superstructure

) כגון: חשמל, מים, תקשורת וכן הקמת מבנים תפעוליים שונים (

Service

Infrastructure

שונות (

לרכש ולהתקנת הציוד התפעולי - מנופים, כלי רכב ייעודיים, מערכות ניהול ומידע, טכנולוגיה וציוד אחר הנדרש להפעלת נמל.

.₪

מעל למיליארד וחצי

אומדן ההשקעה של המפעילים:

תכנון סטטוטורי

חברת נמלי ישראל השלימה את תהליך אישור התכניות הסטטוטוריות לשני הפרויקטים בכל מוסדות התכנון. בסיומו אישרה המועצה

הארצית לתכנון ובניה את התכנית למבנים הימיים של "נמל המפרץ" בחיפה (תמ"א 31/ב/1/1) ואת התכנית המפורטת ל"נמל הדרום"

באשדוד (תמ"א 31/ב/1/2/א), שתי התוכניות אושרו ע"י הממשלה ב-3102.10.50. תכנית מקורות החול לנמל המפרץ אושרה אף היא ע"י

המועצה הארצית לתכנון ובניה ב-4 במרס 4102 ואושרה ע"י הממשלה. תסקירי השפעה על הסביבה, לתכניות למבנים ולשימושים לנמל

המפרץ ולנמל הדרום הוגשו והחל תהליך אישורן במוסדות התכנון.

תסקירי השפעה על הסביבה

,₪

במסגרת ההליך הסטטוטורי בוצעו תסקירי השפעה על הסביבה, מן הנרחבים שבוצעו בישראל, בהשקעה כוללת של מעל ל-05 מיליון

בכלל זה גם תסקיר מקורות החול להקמת נמל המפרץ. הם בוצעו על פי ההנחיות המקצועיות של המשרד להגנת הסביבה ואושרו על ידו.

בהתאם לממצאים, גובשה תוכנית ניהול סביבתית ייחודית לפרויקט הקמת נמל המפרץ, שמופעלת במשך כל תקופת בניית הנמל והיא

כוללת ניטור רציף וקבוע של כל האלמנטים שנבדקו בתסקיר בכדי למנוע פגיעה בסביבה הימית ובחופי המפרץ.

אגירה מקדמית של אבן

החברה השלימה הפקה ואגירה מקדמית של סוגי אבן שונים ממחצבות ואבני לקט מאתר אליפלט המיועדים להקמת שוברי הגלים.

בנוסף פעלה החברה לייצור מקדמי של קוביות בטון המיועדות להגנה על שוברי הגלים בקווי ייצור מיוחדים שהוקמו לפרויקט במפעלי

אקרשטיין באשדוד ואיטונג בפרדס חנה.

ביצוע אגירה מקדמית של אבן וקוביות בטון החל עוד בטרם נבחרו הקבלנים להקמת הנמלים, זאת, במטרה לקדם את לוחות הזמנים

של הפרויקטים ולאפשר כניסה מהירה לעבודה, מיד עם בחירת הקבלנים המבצעים.

סטטוס ביצוע - סוף שנת 6102

בשני מיזמי התשתית העבודות נמצאות בעיצומן במספר מוקדי עבודה:

הקמת שוברי גלים משניים, הארכת שוברי גלים ראשיים, החדרת שיגומי פלדה ליצירת מתחם הנמל וקירות הרציפים, והעבודות למילוי

המתחם בחול ים באמצעות אניות מחפר מתקדמות.

בשני הפרויקטים הושלמה הקמתה של רצועת קיסונים.

בפרויקט נמל הדרום הושלמה הקמתו של רציף העבודה לשינוע חומרי הגלם להקמת שוברי הגלים והרציפים.