Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  6 / 68 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 6 / 68 Previous Page
Page Background

נמל המפרץ בחיפה ונמל הדרום באשדוד

שני מיזמי התשתית מן החשובים למשק, שקידמה חברת נמלי ישראל בשנים האחרונות בהובלת שר התחבורה, ישראל כ"ץ יצאו לביצוע.

הנמלים החדשים נועדו לתת מענה לגידול בסחר הישראלי, לצורך בהגדלת קיבולת תשתיות נמלי הים של ישראל הקרבה למיצוי, וכן לשינויים

הדרמטיים והמהירים בגודל האניות בקווי הסחר הבינלאומיים. הקמת הנמלים החדשים ויכולתם לקלוט את האניות הגדולות תמזער את תלותה

של ישראל בנמלים אחרים במדינות האזור שכבר ערוכים לקלוט אניות אלה, ותחזק את איתנותה של כלכלת ישראל הנשענת באופן כמעט

מוחלט על נמלי הים, כשער המסחרי העיקרי.

לפיתוח נמלי הים החדשים נדבך נוסף עליו החליטה ממשלת ישראל ואשר נכלל אף בהמלצות ועדת טרכטנברג להורדת יוקר המחיה -

יצירת תחרות בענף הנמלים, התייעלות ושיפור רמות השירות עבור הספנות, היצואנים והיבואנים. זאת, באמצעות שילובן של חברות הפעלה

בינלאומיות כמקובל בנמלים מודרניים בעולם ובסטנדרטיים גבוהים של שירות. הקמת נמל המפרץ ונמל הדרום, בסמוך לנמלים הקיימים

בחיפה ובאשדוד, תאפשר תחרות במרחב של כל נמל, תחרות ענפית וכן מול נמלים אחרים באזורנו, הנמצאים בשנים האחרונות בתנופת

פיתוח. הנמלים יתמודדו ביניהם על רמת השירות והמחיר, כפי שמתקיים בנמלים המודרניים בעולם ובענפים אחרים במשק שנפתחו לתחרות,

והציבור ייהנה מפירות התחרות.

סטטוס הפרויקטים

העבודות החלו במהלך שנת 5102.

נמל המפרץ

| 2014

העבודות החלו בסוף שנת

נמל הדרום

קבלני הביצוע

של צ'יינה הארבור מסין. ונמל המפרץ מוקם ע"י חברה

Pan Mediterranean Engineering Company Ltd

נמל הדרום באשדוד מוקם ע"י

משותפת לחברות הישראליות אשטרום ושפיר הנדסה. החברות נבחרו במכרזים בינלאומיים שפרסמה החברה.

מפעילים פרטיים בינלאומיים

ב-5102 הושלמה בחירתם של מפעילים בינלאומיים להפעלת הנמלים החדשים. שתי חברות הפעלה בינלאומיות מן המובילות בתחום

משוויץ תפעיל

TIL - Terminal Investment Limited SA

בעולם, נבחרו להפעיל את הנמלים החדשים לתקופה של כ-52 שנה. חברת

משנגחאי תפעיל את נמל המפרץ.

SIPG - Shanghai International (Group) Co

את נמל הדרום ו-

עושים היסטוריה

במאי 7002 אישרה ממשלת ישראל את הקמתם של שני מסופי מכולות מתקדמים בחיפה ובאשדוד. הממשלה הסמיכה בהחלטתה את שרי

התחבורה והאוצר לאשר את שיטות מימון ההקמה וההפעלה, המיקום והעיתוי של פיתוח והפעלת המסופים החדשים, תוך בחינת שילובו של

הסקטור הפרטי. ממשלת ישראל אישרה את השלמת תכנונם של מסופי המכולות החדשים בהחלטתה מדצמבר 1102 בעקבות המלצות ועדת

טרכטנברג להורדת יוקר המחיה. חנ"י השלימה את התכנון וקידמה את אישור התכניות. ביולי 3102, הודיעו ראש הממשלה, בנימין נתניהו,

שר התחבורה, חה"כ ישראל כ"ץ ושר האוצר דאז, חה"כ יאיר לפיד על החלטתם לפרסם מכרזים בינלאומיים לבחירת מפעילים פרטיים

להפעלת הנמלים החדשים ועל קידומו של המכרז לבחירת קבלנים להקמתם, לשלב ההצעה הטכנית והכספית. עם השלמת המכרזים

ע״י החברה יצאו המיזמים לביצוע.

בביצוע

פיתוח נמלי הים

7 / 6