Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  3 / 68 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 3 / 68 Previous Page
Page Background

מניחים תשתיות לצמיחה

נמלי הים משנעים כ-%99 מהסחר הישראלי והם השער המסחרי העיקרי של מדינת ישראל.

חברת נמלי ישראל אחראית לפיתוח מערכת הנמלים ומאז הקמתה בשנת 5002, ביצעה החברה שורה ארוכה

של מיזמים לפיתוח ולשדרוג הנמלים בחיפה, באשדוד ובאילת.

בסוף שנת 4102 הושלמה היערכותנו לביצוע שני מיזמי תשתית מן החשובים והגדולים במשק - הקמתם של

נמל המפרץ בחיפה ונמל הדרום באשדוד. בניית הנמלים החדשים החלה ועם סיומה, הם יופעלו ע"י חברות

הפעלה מהשורה הראשונה בעולם. הם יתנו מענה למיצוי הקרב של קיבולת הנמלים הקיימים, לגידול הצפוי

בסחר ולשינויים הדרמטיים בגודל האניות. הנמלים החדשים, ימזערו את תלותה של ישראל בנמלים זרים באזור,

ועם הפעלתם תחל תחרות והתייעלות בענף - הספנות, היצואנים, והיבואנים יוכלו לבחור היכן לקבל את השירות.

פיתוח ושכלול מערכת הנמלים של ישראל ע"י החברה נועדו לקידום כלכלת ישראל לרווחת הציבור הרחב,

ולשיפור השירות ללקוחות הנמלים. הכנסות החברה מושקעות חזרה בפיתוח נמלי הים, במערכות טכנולוגיות

מתקדמות ובמיזמים שונים שנועדו לייעל את השרשרת הלוגיסטית.

אנו גאים לסקור בחוברת זו את מיזמי הפיתוח והתשתית שביצעה החברה במהלך כל שנות פעילותה ואת

המיזמים שיישנו את פני ענף הנמלים בשנים הבאות. מיזמים שבוצעו ובהליכי תכנון וביצוע, בהשקעה כוללת

.₪

של כ-51 מיליארד

.

עבורכם

חברת נמלי ישראל תמשיך בתנופת פיתוח הנמלים –

שלמה ברימן

מנהל כללי

ינואר 7102