Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  10 / 68 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 10 / 68 Previous Page
Page Background

פיתוח ושדרוג מערכי תחבורה לנמלים החדשים

לקראת הקמת הנמלים החדשים יזמה חברת נמלי ישראל בשת"פ עם משרד התחבורה, מיזמים תחבורתיים שנועדו לשרת את הפעילות

הנמלית המורחבת, לתת מענה לנפחי התנועה הצפויים, לקדם שינוע מטענים ברכבות (הנמלים החדשים עם גישה של מסילות רכבת

למטענים), ולשדרג את מערכות הכבישים הקיימות לרווחת הציבור כולו. פרויקטים אלה מתבצעים בחיפה ובאשדוד ועיקרם בתמצית:

הפרויקט מבוצע ע"י חברת יפה נוף במימון משרד התחבורה בליווי חנ"י, ועיקרו הקמת מסדרון תחבורה

פרויקט "חיבורי נמל המפרץ" - חיפה:

ותשתיות לנמל המפרץ. הפרויקט כולל חיבור תחבורתי - כבישי ורכבתי, אל נמל המפרץ העתידי (מסילת ברזל באורך 8.3 ק"מ), שדרוג צירים

עירוניים ומנהרת תשתיות (בקטע מרח' משה דיין ועד דרך נמל המפרץ), המותאמים לפעילותו של הנמל האזור יהווה בעתיד מוקד לשימושי

נמל עירוניים בשרשרת הלוגיסטית מהנמל ואליו.

במסגרת הפרויקט תוקם מנהרת תשתיות שלה חשיבות רבה בהגברת הבטיחות והביטחון באזור לטובת הציבור. קווי דלק וחומ"ס הפזורים

כיום בשטח יועברו לתוך מנהרה מוגנת, בטיחותית ומנוטרת עם תשתיות נוספות תוך חסכון במקרקעין.

התכנית הסטטוטורית לא רק שמתווה דרכים, מסילת ברזל ומנהרת תשתיות מתקדמת , אלא מטפלת בחציית נחל הקישון באמצעות גשר

רכבת וגשר כביש וכן יצירת הפרדה מפלסית למעבר רכבת, בין דרך נמל המפרץ לכביש מס. 22 וכן בין רח' משה דיין לבין דרך נמל המפרץ.

התכנית כוללת פיתוח נופי והגדרת אמצעים לצמצום הפגיעה הסביבתית וטיפול אקולוגי. התכנית אושרה בסוף שנת 6102 למתן תוקף

ותתפרסם בתקופה הקרובה. התכנית הסטטוטורית מתקדמת כתמ"א מפורטת במועצה הארצית. תסקיר השפעה על הסביבה הוגש ומצוי

בבדיקה.

פרויקט תחבורתי רב שלבי, אשר נועד לחבר את העיר אשדוד ואזורי התעשייה הצפוניים שלה,

פרויקט הרצל - מבואות העיר אשדוד:

בכלל זה את נמל אשדוד ונמל הדרום העתידי, לכביש 4 – ציר התנועה המרכזי בואכה תל-אביב ובאר שבע.

חברת נמלי ישראל השלימה בספטמבר 5102 את ביצוע השלב הראשון של הפרויקט, שכלל שדרוג הכביש והרחבתו במקטע בשדרות הרצל

בואכה כביש 14, בכלל זה הרחבת הגשר מעל נחל לכיש והקמת צומת מרומזר חדש. הפרויקט מומן ע"י משרד התחבורה ועיריית אשדוד.

החברה מקדמת כעת את תכנון שלבים ב' ו-ג' של הפרויקט ומתעתדת להתחיל בביצוע, במהלך שנת 7102, בתקצוב משרד התחבורה,

את שלב ב' של הפרויקט שעיקרו פיתוח המקטע שבין מחלף בני ברית (כביש 14 ) באשדוד עד אתר נמל הדרום ובתי הזיקוק. שלב ג'

שעיקרו פיתוח המקטע מנמל הדרום לכביש 4 שם יוקם מחלף אשדוד צפון- יבוצע בהמשך ע"י חברת נתיבי ישראל .

) לאספקת חשמל לנמלים החדשים

METS

הקמת תחנות משנה למתח עליון (

) יוקמו לצורך אספקת חשמל לנמלים החדשים.

METS

2 תחנות משנה למתח עליון (

החברה השלימה בסוף שנת 6102 את המכרז לקבלן ההקמה. העבודות צפויות לארוך כ-3 שנים.

פיתוח נמלי הים

11 / 10